Zmarł Mieczysław Marszałek, lat 78, z Goszczowic. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 29 listopada o godz. 14.00 w Goszczowicach. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen
Zmarł Jan Gruszka, lat 75, z Niemodlina. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 29 listopada o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Tułowicach. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
Zmarła Gerda Springer, lat 89, z Tułowic. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 02 grudnia o godz. 13.00 w kościele parafialnym w Tułowicach. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ DIECEZJI OPOLSKIEJ

 1. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) jest wspomaganie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.
 2. Kadencja PRD trwa 5 lat.
 3. Proboszczowi przysługuje prawo prezentacji całej wspólnocie parafialnej kandydatów na członków PRD wybieranych następnie przez wszystkich parafian.
 4. Członkiem PRD może zostać jedynie katolik autentycznie religijny, zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet.
 5. Członkowie PRD powinni być dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności.
 6. W skład PRD wchodzą:
  1. z wyboru proboszcza
   1. kapłani pracujący w parafii oraz rektorzy kościołów znajdujących się w jej granicach;
   2. przedstawiciele zgromadzeń zakonnych mieszkających lub pracujących na terenie parafii;
   3. przedstawiciele parafialnych zespołów duszpasterskich (nadzwyczajni pomocnicy Eucharystii, katecheci, parafialna Caritas, duszpasterstwo rodzin, małe wspólnoty i ruchy religijne itd., przedstawiciele służby kościelnej: organista, kościelny itd.);
   4. przedstawiciele dotychczasowej PRD;
   5. inni parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii oraz kompetencje zawodowe;
  2. z wyboru parafian: parafianie wybrani według zasad diecezjalnych.
 7. Parafianie wybrani przez proboszcza powinni stanowić 2/3 członków PRD, resztę dopełniają radni wybrani przez wszystkich parafian.
 8. Członkowie PRD z poprzedniej kadencji mogą być ponownie wybrani. Należałoby jednak przestrzegać zasady, że po udziale w dwu (trzech) kolejnych kadencjach PRD dany członek powinien w jednej kadencji nie brać bezpośredniego udziału.
 9. Ilość członków PRD powinna być adekwatna do wielkości parafii:
  1. maksimum 10 członków w parafiach do 2 tyś. wiernych;
  2. maksimum 15 członków w parafiach do 5 rys. wiernych;
  3. maksimum 20 członków w parafiach do 10 tyś. wiernych;
  4. maksimum 30 członków w parafiach powyżej 10 tyś. wiernych.
 10. Członkowie PRD powinni utworzyć sekcje odpowiedzialne za poszczególne odcinki życia parafialnego. Należą do nich następujące sekcje:
  1. katechetyczno-młodzieżowa;
  2. charytatywna;
  3. liturgiczna;
  4. ekonomiczno-gospodarcza i inne.
 11. Sekcji ekonomiczno-gospodarczej przysługuj ą kompetencje Parafialnej Rady Ekonomicznej określone poprzez oddzielne przepisy diecezjalne.
 12. Proboszcz w uzasadnionym przypadku, po konsultacji z dziekanem, może odwołać wybranego przez siebie członka PRD i na jego miejsce powołać inną osobę. Na rozwiązanie całej PRD przed upływem kadencji musi uzyskać pisemną zgodę Kurii Diecezjalnej.
 13. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza działalność PRD ulega zawieszeniu. Nowy proboszcz po trzech miesiącach od objęcia parafii może wystąpić do Dziekana Rejonu z wnioskiem o rozwiązanie dotychczasowej PRD i o zatwierdzenie jej nowego składu.
 14. Przynależność do PRD jest funkcją honorową i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.
 15. Zebrania PRD zwołuje proboszcz przynajmniej kilka razy w roku i im przewodniczy, zapraszając wszystkich jej członków. Poszczególne sekcje w miarę potrzeb powinny spotykać się częściej. Rada posiada jedynie głos doradczy.
 16. Ewentualne nieporozumienia powstałe między PRD a proboszczem rozstrzyga Dziekan Rejonu. Władzą odwoławczą od decyzji Dziekana Rejonu jest Kuria Diecezjalna.
 17. Członkowie PRD mają obowiązek wspierania proboszcza we wszelkich poczynaniach związanych z prowadzeniem parafii.
 18. Proboszcz powinien przedstawić PRD inicjatywy duszpasterskie i gospodarcze oraz zasięgnąć opinii na ich temat. Podjęte inicjatywy Rada powinna wspierać i pomagać w ich realizacji.
 19. Członkowie PRD powinni troszczyć się o pogłębienie swojej formacji zgodnie z nauką Kościoła poprzez uczestniczenie w spotkaniach ogólnodiecezjalnych, rejonowych lub dekanalnych służących temu celowi.
 20. Ważniejsze ustalenia PRD winny być podane do wiadomości całej wspólnocie parafialnej.
 21. Członkowie PRD składają na ręce proboszcza przyrzeczenie wykonywania swojej posługi zgodnie ze swoim sumieniem oraz przepisami prawa kanonicznego.
 22. Z każdego posiedzenia PRD należy sporządzić protokół. Protokoły przechowuje się w kancelarii parafialnej. Podlegają one wizytacji dziekańskiej i biskupiej.
 23. Członkowie PRD spotykają się z biskupem przeprowadzającym wizytację kanoniczną i informują go o sprawach związanych z działalnością parafii.
Opole, dnia 8 kwietnia 1992
Abp Alfons Nossol ordynariusz opolski

 

Parafialna Rada Duszpasterska i Ekonomiczna w Tułowicach na kadencję 2015 ? 2020 r.

W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzą:

1. Ks. Norbert Niestrój, proboszcz
2. Ks. Daniel Maksymowicz, wikariusz
3. Ks. Ryszard Rikert rezydent
4. Basztabin Tadeusz, Ligota Tułowicka
5. Fluder Józef, Tułowice
6. Gałkowski Henryk, Tułowice Małe
7. Jarmolińska Zofia, Goszczowice
8. Janik Kazimierz, Szydłów
9. Krzak Leszek, Tułowice
10. Kuziemski Józef, Tułowice
11. Latta Gerard, Tułowice
12. Masiarz Władyslaw, Skarbiszowice
13. Momot Stanisław, Tułowice
14. Mróz Krzysztof, Szydłów
15. Pater Andrzej, Tułowice
16. Prędka Zofia, Tułowice
17. Proskórnicki Marek, Tułowice
18. Sikorski Władysław, Tułowice
19. Sulikowski Jacek, Tułowice
20. Ważny Krzysztof, Tułowice
21. Zielińska Henryka, Goszczowice
22. Kudryńska Halina, Goszczowice ? PR Ekonomiczna
23. Nawrocka Lidia, Goszczowice ? PR Ekonomiczna
24. Projzner Florian, Goszczowice - PR Ekonomiczna
25. Adamiec Agnieszka, Szydłów  ? PR Ekonomiczna
26. Makuch Lucyna, Szydłów ? PR Ekonomiczna
27. Niestrój Renata, Szydłów ? PR Ekonomiczna
28. Stasikiewicz Elżbieta, Szydłów ? PR Ekonomiczna

Terminy spotkań Parafialnej Rady Duszpasterskiej
Tułowice - według ogłoszeń
Szydłów - według ogłoszeń
Goszczowice - według ogłoszeń