Klub Inteligencji Katolickiej
w Opolu

45-007 OPOLE, ul. Katedralna 4a

e-mail: kik_opole@petrus.opoka.org.pl
PKO BP SA I O/Opole, nr 30 10203668 106140189

POWSTANIE KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W OPOLU

Pierwsze próby powołania Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu miały miejsce już w 1957 r. W dniu 24 lutego tegoż roku odbyło się zebranie założycielskie w Wojewódzkim Domu Kultury w Opolu.
Organizatorzy zebrania ustalili następujący porządek:

 • otwarcie zebrania
 • referat red. Jacka Woźniakowskiego z Krakowa o założeniach ideowych klubów katolickich
 • referat dr Kokota o specyfice ruchu katolickiego na Górnym Śląsku
 • dyskusja
 • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • wolne wnioski

Na Przewodniczącego zebrania wybrano posła Ziemi Opolskiej i członka grupy katolickich posłów "Znak", mec. Pawła Kwoczka. Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Związku Klubów Inteligencji Katolickiej reprezentował red. Ziembiński z Warszawy.

Red. Woźniakowski w wygłoszonym referacie przedstawił kierunki reprezentowane przez "Tygodnik Powszechny" i założenia ideowe klubów katolickich, ujmując tematykę w trzy zagadnienia: samowychowywanie przez pogłębienie wiedzy katolickiej, stworzenie i ugruntowanie własnego środowiska inteligencji katolickiej, udział w życiu społecznym. Interesujący referat o specyfice ruchu katolickiego na Górnym Śląsku wygłosił red. Kokot, przedstawiciel KIK z Katowic, w którym przedstawił sprawy narodowościowe na Górnym Śląsku, zwrócił uwagę na obowiązek pracy społecznej katolików dla dobra narodu oraz omówił działalność okręgu katowickiego KIK.

Wybrany został Zarząd w składzie:

przewodnicząca - Maria Szeferowa (Opole), zastępca - dr Jerzy Grzesik (Opole), sekretarz - inż. Edward Pospiszyl (Opole), zastępca sekretarza - dr Bronisława Liguda-Kozak (Opole) oraz członkowie Zarządu: mec. Paweł Kwoczek (Opole), mgr Dorota Simonides (Kędzierzyn-Azoty) i mgr Szymon Koszyk (Opole).

Na Ogólnopolski Zjazd Delegatów Klubów Inteligencji Katolickiej w dniu 10 marca 1957 r. w Warszawie wybrano delegatów: mec. Polaczka i mgr Szymona Koszyka, w zastępstwie mgr Dorotę Simonides.

Próby zarejestrowania Klubu w 1957 roku niestety nie powiodły się. Taka możliwość pojawiła się dopiero w 1981 r. po powstaniu Ruchu Społecznego "Solidarność". Opolski Klub powstał na bazie duszpasterstwa inteligencji, którego inicjatorem był ks. prałat Stefan Baldy, proboszcz parafii katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, przy której Klub uzyskał siedzibę. Grupa 27. członków założycieli opracowała na początku 1981 r. statut i zwróciła się do ówczesnego wojewody opolskiego z petycją o zarejestrowanie stowarzyszenia. Po pokonaniu początkowej niechęci władzy wojewódzkiej, rejestrację uzyskano w dniu 2 marca.

Członkowie założyciele Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu: ks. Prałat Stefan Baldy, Ryszard Ciecierski, Maria Czarnecka, Andrzej Czarnecki, Barbara Dębiec, Antoni Guzik, Maria Hulok, Wojciech Hulok, Józef Kachny, Roman Klus, Maria Kokot, ks. Piotr Kołoczek, Leon Korc, ks. bp. Gerard Kusz, Lesław Kwaśnicki (Kędzierzyn - Koźle), Jacek Litwin, Franciszek Lukasek, Lucyna Madziar, Roman Madziar, Waldemar Matlachowski, Danuta Piersiak, Jan Piersiak, Bolesław Siłka, Henryk Smyk, ks. Helmut Sobeczko, Leon Troniewski, Zbigniew Vogel.

Zebranie członków założycieli 21 marca wybrało pierwszy zarząd w składzie:

przewodniczący - Antoni Guzik, zastępca przewodniczącego - Maria Kokot, sekretarz - Maria Hulok, skarbnik - Józef Kachny oraz członkowie Zarządu: Barbara Malinowska - Dębiec i Lesław Kwaśnicki (Kędzierzyn - Koźle).

Honorowym członkiem Klubu jest ks. bp dr Gerard Kusz (obecnie bp Diecezji Gliwickiej). W uznaniu wieleletnich zasług, decyzją Walnego Zebrania Członków KIK w Opolu z 23 lutego 2002 r. kol. Antoni Guzik otrzymał tytuł honorowego prezesa KIK.

Uroczystą Mszą św. sprawowaną przez ks. bpa Ordynariusza Alfonsa Nossola, zainaugurowano 4 kwietnia 1981 r. działalność Klubu. Od początku istnienia i nadal Klub cieszy się poparciem i życzliwością ks. bpa Ordynariusza, który niejednokrotnie stawał w jego obronie wobec szykan władzy komunistycznej. Dzięki Jego zdecydowanemu stanowisku, popartemu argumentacją obecności Papieża Jana Pawła II na Górze św. Anny, uzyskano 3 czerwca 1983 r. cofnięcie zawieszenia działalności, wprowadzonego stanem wojennym.

Obszar działania Klubu obejmuje województwo opolskie, więc jego oddziały powstały w Kędzierzynie - Koźlu (1981), Nysie (1983), Kluczborku i Krapkowicach (1987), Prudniku, Dobrzeniu Wielkim (1989), Głuchołazach, Zawadzkiem i Zdzieszowicach (1990). Oddziały w Prudniku, Dobrzeniu i Zawadzkiem zaniechały działalności.

Program działania Klubu opolskiego jest podobny do programów innych Klubów w Polsce:

 • pogłębianie formacji katolickiej członków i sympatyków poprzez spotkania modlitewne, rozważania Pisma św., poznawanie nauki Kościoła i nauczania papieskiego,
 • rozwój intelektualny poprzez wykłady z historii ogólnej i regionalnej oraz aktualnych problemów społecznych i gospodarczych,
 • pielgrzymki łączące modlitwę, poznawanie sztuki sakralnej i rekreację,
 • koncerty, głównie w ramach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej,
 • pomoc charytatywną (m.in. schroniskom św. brata Alberta, Polakom na wschodzie, misjom w Afryce).
PLAN POWOŁANIA ODDZIAŁU KIK W TUŁOWICACH

Klub Inteligencji Katolickiej w Opolu ? oddział Tułowice ma być powołany oraz docelowo działać przy parafii Św. Rocha w Tułowicach. Cele i środki oddziału są zbieżne w każdym punkcie ze Statutem KIK (Rozdział II-§8):

 1. Klub jest społeczną organizacją katolików, którzy zgodnie ze swoim światopoglądem mają na celu:
  1. działalność w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka, świadomego swych obowiązków patriotycznych, osobistych i społecznych,
  2. zgodną z nauką Kościoła Katolickiego i tysiącletnią kulturą chrześcijańskiej Polski działalność społeczno-kulturalną, oświatowo-wychowawczą i charytatywno-opiekuńczą,
  3. podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznej,
  4. wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów w sprawach dotyczących zagadnień moralnych, kulturalnych, społecznych, gospodarczych i politycznych.
 2. Do osiągnięcia celów statutowych Klub dąży w szczególności poprzez:
  1. naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
  2. działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki,
  3. podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa narodowego,
  4. upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
  5. działalność z zakresu ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  6. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  7. prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom, w szczególności członkom Klubu, w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  8. działalność charytatywną i na rzecz osób niepełnosprawnych,
  9. ochronę i promocję zdrowia,
  10. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  11. działalność z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
  12. współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą,
  13. fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów, dyplomów i odznak klubowych,
  14. promowanie i organizowanie wolontariatu,
  15. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  16. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 3. Prowadzenie przez Klub działalności, o której mowa w ust. 2 może odbywać się we współpracy z organami administracji publicznej prowadzącymi działalność w sferze zadań publicznych w zakresie odpowiadającym zadaniom statutowym Klubu.
 4. Powyższa współpraca może polegać na przyjęciu zlecenia realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach w formie:
  1. wykonywania powierzonych zadań publicznych przy udzielonej dotacji na finansowanie ich realizacji,
  2. wykonywania takich zadań przy uzyskiwaniu wsparcia wraz z dotacją na dofinansowanie ich realizacji.
 5. Współpraca, o której mowa wyżej, może również przyjąć formy:
  1. wzajemnego informowania się o planowych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
  2. konsultowania, odpowiednio do zakresu działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Klubu,
  3. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli Klubu i właściwych organów administracji publicznej.
ZAGADNIENIA ORGANIZACJI ODDZIAŁU

Oddział KIK może powstać w oparciu o Statut KIK (Rozdział IV§22-27), który stanowi:

§ 22
W strukturze organizacyjnej Klubu mogą działać Oddziały i sekcje problemowe.

§ 23
1. Zarząd Klubu może powołać Oddziały z inicjatywy co najmniej 5 członków Klubu w celu prowadzenia działalności klubowej, gdy z przyczyn organizacyjnych jest to uzasadnione.
2. Oddział realizuje cele Klubu określone w § 8 Statutu, zgodnie z planem pracy oraz preliminarzem budżetowym Oddziału.

§ 24
1. Zarząd Klubu może zawiesić działalność zarządu Oddziału, jeżeli narusza on postanowienia Statutu.
2. Zawieszenie następuje na czas ściśle określony, nie przekraczający sześciu miesięcy.
3. Na okres zawieszenia Zarząd Klubu powołuje trzyosobowy zarząd komisaryczny (przewodniczący i dwóch członków).
4. Zarząd komisaryczny ma uprawnienia i obowiązki zwykłego zarządu.

§ 25
Sekcje problemowe powołuje Zarząd Klubu z inicjatywy własnej lub członków Klubu w celu realizowania zadań Klubu w zakresie danego problemu za pomocą środków określonych w § 8 Statutu.

§ 26
Na czele sekcji problemowej stoi jej przewodniczący powołany przez Zarząd Klubu.

§ 27
Uprawnienia wynikające z § 25 i § 26 przysługują również zarządom Oddziałów.

CZŁONKOWSTWO KIK

Członkowstwo KIK jest określone w Statucie KIK (Rozdział III§10-21), które szczegółowo brzmi:

 1. Członkami Klubu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, pozostające w zgodzie ze światopoglądem katolickim i zasadami wiary i moralności wypływającymi z nauki Kościoła Katolickiego uznające Statut Klubu.
 2. Członkowie Klubu dzielą się na:
  • członków zwyczajnych,
  • członków uczestników,
  • członków wspierających,
  • członków honorowych.

§ 11
Przyjęcie w poczet członków uczestników i członków wspierających następuje na mocy uchwały Zarządu Klubu na podstawie złożonej deklaracji zaopiniowanej przez dwóch członków zwyczajnych Klubu oraz opinii pisemnej własnej parafii.

§ 12
Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na mocy uchwały Zarządu Klubu powziętej na podstawie deklaracji członka uczestnika o co najmniej rocznym członkostwie. W wyjątkowych sytuacjach okres ten może być skrócony.

§ 13
Członkiem honorowym może zostać zasłużony członek zwyczajny, który zmienił miejsce zamieszkania poza województwo opolskie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu. Pozbawienie godności członka honorowego następuje w tym samym trybie.

§ 14
Członek zwyczajny Klubu ma prawo:

? brać udział w działalności Klubu,

? realizować czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Klubu.

§ 15
Członek zwyczajny Klubu ma obowiązek:

? realizować światopogląd katolicki w życiu osobistym i społecznym,

? ściśle przestrzegać Statut, stosować się do uchwał Władz Klubu i wprowadzać je w życie,

? brać udział w działalności Klubu,

? regularnie płacić składki członkowskie.

§ 16
Członek uczestnik Klubu ma prawo:

? uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu,

? brać udział w działalności Klubu.

§ 17
Członek uczestnik Klubu ma obowiązek:

? systematycznie opłacać składki członkowskie,

? ściśle przestrzegać Statut i stosować się do uchwał Władz Klubu.

§ 18
Członek wspierający Klubu ma prawo:

- uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu,

- brać udział w działalności Klubu.

§ 19
Członek wspierający Klubu ma obowiązek:

? systematycznie opłacać składki członkowskie,

§ 20

 1. Za nieprzestrzeganie Statutu Zarząd Klubu ma prawo udzielić członkowi upomnienie, naganę albo może go wykluczyć z Klubu.
 2. Od decyzji Zarządu Klubu członek ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania.

Do chwili prawomocnej decyzji Walnego Zebrania członek Klubu jest zawieszony w swoich prawach i obowiązkach.

W oddziale KIK Tułowice o członkostwie decyduje Zarząd na mocy pozytywnej opinii ks. Proboszcza oraz ewentualnie ks. Kapelana oddziału.

PROPOZYCJA ZADAŃ SZCZEGÓŁOWYCH

Oddział KIK w Tułowicach, ze względu na specyficzny charakter parafii (parafia wiejska) ma stanowić opiniotwórczy głos katolicki, z jednoczesnym niesieniem szeroko rozumianej pomocy w sferze moralnej, etycznej, edukacyjnej, prawnej, lokalnej polityki władz samorządowych. W ramach tak postawionej działalności w szeregi Klubu należy przyjmować ludzi o nieposzlakowanej moralności katolickiej oraz osobistej. Realizacja powyższych założeń może odbywać się poprzez :

 • cykliczne spotkania o charakterze organizacyjno ? sprawozdawczym
 • organizacja tzw. dyżurów (dyżur pedagogiczny, dyżur prawny, dyżur interwencyjny itp.)
 • oświadczenia oraz komunikaty
 • promowanie szeroko rozumianą kulturę katolicką (chór, zespół muzyczny-gospel, plastyczny)
 • czynne uczestnictwo we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego
 • zintegrowanie młodzieży katolickich (wieczorki, spotkania, filmowy klub dyskusyjny)
 • inicjatywy patronackie

ZARZĄD ODZIAŁU

-przewodniczący zarządu

-skarbnik

-sekretarz

SIEDZIBA ODDZIAŁU

- obiekty niesakralne parafii Tułowice

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ W KLUBIE INTELIGENCJI KATOLICKIEJ,
A W SZCZEGÓLNOŚCI POWSTANIEM JEGO ODDZIAŁU PRZY PARAFII Św. Rocha w Tułowicach
PROSIMY O KONTAKT Z:
Ks. Jarosławem DĄBROWSKIM ? TEL. 4600 889, KOM. 604 841 875
LUB KANCELARIĄ PARAFIALNĄ.
/oprac. M. Proskórnicki/